تالار بورس کالا
http://www.boursekala.com/talar/

10 - ارائه و کنترل اسناد
http://www.boursekala.com/talar/viewtopic.php?f=154&t=3202
صفحه 1 از 1

نویسنده:  Ghahremanpour [ 18 آگوست 2009, 21:07 ]
موضوع پست:  10 - ارائه و کنترل اسناد

5- ارائه و کنترل اسناد :
اسناد قابل ارایه تحت اعتبارات اسنادی را نمی توان برای تمام اعتبارات یكسان به شمار آورد. در هر اعتبار اسنادی بنا به شرایط توافق شده مانند نوع كالا، مقصد حمل، وسیله حمل و ترتیبات بیمه كالا ممكن است اسناد متنوع و متفاوتی وجود داشته باشد . درعین حال باید توجه داشت كه پاره ای از موارد در ارائه، كنترل و تنظیم اسناد ازسوی طرفین L/C بایستی رعایت شود كه به تعدادی اشاره می شود:

5-1- اسناد ارایه شده تحت اعتبار می بایستی مطابق با شرایط اعتبار باشد (Compliant DOCS). این انطباق هم از نظر محتوی اسناد و هم از جهت تعداد خواسته شده بایستی قابل قبول باشد. بهرحال می توان گفت كه شاید حدود 50 درصد اسناد ارایه شده تحت اعتبارات اسنادی دارای مغایرتهای ریز و درشت می باشد كه روند كلی پرداخت اعتبارات اسنادی را با مشكل مواجه می نماید.


5-2- نكته ای كه باید مورد توجه قرار گیرد این است كه طبق زیرماده (a) ماده 14مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی شماره 600 (UCP600) بانكها بایستی اسنادی را كه ازنظر شکل ظاهر (On Their Face) مطابق با شرایط L/C هستند قبول نموده و وجه آن را پرداخت نمایند. شاید همین امر باعث شود كه در برخی موارد ارایه اسناد ساختگی و جعلی ازسوی بعضی فروشندگان صوری باعث ایجاد خسارات مالی سنگین برای خریدار یا بانکاو گردد. بهرحال مقررات متحدالشكل اعتبار اسنادی (UCP 600) صریحا" اعلام نموده كه بانكها فقط با شكل ظاهری اسناد سروكار دارند.

5-3- بانكهـا بایستـی توجه داشته باشند كه محتوی اسناد ازلحاظ یكسان بودن بطور دقیق چک و کنترل شود. مواردی نظیر وزن كالا، توصیف كالا، مبلغ اسناد و نام وسیله حمل درصورت قید شدن در اسناد مختلف بایستی یكسان بوده (Consistent) تا مغایرتی محسوب نگردد.

نویسنده:  Ghahremanpour [ 18 آگوست 2009, 21:07 ]
موضوع پست:  Re: 10 - ارائه و کنترل اسناد

5-4- یكی از موارد پر اهمیت در ارائه اسناد اعتبار این است كه طبق مقررات متحدالشكل ، اسناد بایستی حداكثر طی 21 روز پس از تاریخ حمل كالا و در محدوده سررسید L/C به بانکارایه شود، مگر اینكه در L/C زمان كمتر یا بیشتری توافق شده باشد. چنانچه اسناد در بیش از 21 روز پس از تاریخ حمل كالا به بانکارایه شود، این اسناد كهنه تلقی شده (Stale) و قابل قبول برای پرداخت وجه كالا نمی باشد.
5-5- پس ازاینکه اسناد توسط ذینفع به بانک تعیین شده در اعتبار ، بانک تاییدکننده یا گشاینده اعتبار تحویل می شود ، بانک مزبور 5 روز کاری بعد از تاریخ تحویل اسناد فرصت دارد نسبت به احراز و تعیین مطابق بودن اسناد با شرایط L/C اقدام نماید .
5-6- چنانچه شرح کالا یا خدمت در سایر اسناد ، بجز سیاهه تجاری ، عنوان شود ، متن آن بطور کلی نبایستی با چیزی که در اعتبار خواسته شده ، مغایرت داشته باشد . بعنوان مثال ممکن است شرح کالا در لیست بسته بندی یا سایر اسناد درج شود که در اینصورت تطابق نکته به نکته با متن درخواست شده در L/C لازم نیست و لیکن در سیاهه تجاری شرح کالا باید کاملا“ مطابق با شرایط L/C باشد .


5-7- در بعضی موارد ممکن است در اعتبار سندی خواسته شده امـا ذکـر نشده که سند توسط چه کسی صادر می شود یا محتـوا و اطلاعـات آن چه باشد (البته در مورد اسنادی به جز اسناد حمل،سند بیمه یا سیاهه تجاری) ، در چنین شرایطی اگر سند ارائه شده به بانک و اطلاعات آن با سایر اسناد در مغایرت نباشد ، بانکها اینگونه اسناد را به همان شکل می پذیرند .
5-8- اسنادی که در اعتبار خواسته نشده و لیکن به بانک ارائه می شود می تواند توسط بانک به ارائه کننده آن عودت شود .
5-9- اگر در اعتبار شرطی وجود داشته باشد که برای احراز آن شرط سندی خواسته نشده باشد ، بانکها چنین شرطی را در اعتبار مورد اغماض قرار می دهند .
5-10- تاریخ اسناد ارائه شده می تواند قبل از تاریخ گشایش L/C باشد اما نمی تواند بعد از تاریخ ارائه اسناد به بانک باشد .

نویسنده:  Ghahremanpour [ 18 آگوست 2009, 21:08 ]
موضوع پست:  Re: 10 - ارائه و کنترل اسناد

11-5- اگر در اسناد آدرس ذینفع یا خـریدار وجود داشته باشد ، لازم نیسـت این آدرس ها باآدرسهایی که در اعتباریا سایر اسناد خواسته شده آمده است ، یکسان باشد ( مشروط به اینکه آدرس در محـدوده جغرافیایی کشـور ذینفـع باشد ) . جزئیات تماس ( تلفکس ، تلفن ، نامـه الکترونیکــی و غیـره ) ‌که جزء آدرس ذینفع یا خریدار آمده مورد اغماض قرار می گیرد ، ‌امـا چنانچه جزئیات تمـاس و آدرس خریـداربه عنوان بخشـی از جزئیـات تحویل گیـرنـده کالا Consignee)) یا شخص ثالث ذینفع کالا ( notify party )در اسناد حمل باشــد ، این جزئیات باید مطابق آن چیزی باشد که در اعتبار خواسته شده است.
5-12- ارسال کننده کالا که نام آن در هر سنـدی ممکن اسـت ذکـر شــود لازم نیست که همان ذینفع اعتبار باشد .
5-13- سندحمل می تواند توسط هرمرجعی بجز حمل کننده ، صاحب کشتی ، کاپیتان کشتی یا اجاره کننده صـادر شود مشروط به اینکه مفاد مواد 19 ، 20 ، 21، 22 ، 23 و 24 رعایت گردد .

صفحه 1 از 1 همه زمانها به صورت UTC + 3:30 hours تنظیم شده.
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/