تالار بورس کالا
http://www.boursekala.com/talar/

سرفصل های امتحان آمار و ریاضیات مقدماتی
http://www.boursekala.com/talar/viewtopic.php?f=148&t=3108
صفحه 1 از 1

نویسنده:  ostad2 [ 03 آگوست 2009, 12:02 ]
موضوع پست:  سرفصل های امتحان آمار و ریاضیات مقدماتی

بخش اول: آمار و احتمالات

1) آمار توصیفی
• صدک های بالایی و پایینی
• پارامترهای مرکزی (میانگین حسابی، میانگین وزنی، میانگین هندسی، میانگین همساز، میانگین درجه دوم، میانه، مد، نما)
• ضریب تغییرات، ضریب چولگی، ضریب کشیدگی

2) پارامترهای پراکندگی (دامنه، انحراف از میانگین، انحراف معیار و واریانس)

3) احتمال شرطی

4) قضیه بیز

5) توزیع های مهم گسسته و پیوسته

6) امید ریاضی

7) گشتاورها

8) توزیعهای نمونه ای،
• توزیع میانگین نمونه ای در جامعه نرمال وقتی که واریانس نامعلوم است.
• توزیع میانگین نمونه ای در جامعه نرمال وقتی که واریانس معلوم است.
• توزیع تفاضل دو میانگین نمونه ای در جوامع نرمال

9) برآوردهای نقطه ای
• برآورد کارا
• برآورد بسنده (sufficient statistic)
• برآورد نااریب و اریب یک تخمین

10) برآوردهای فاصله ای
• فاصله اطمینان برای میانگین در جامعه با توزیع نرمال
• فاصله اطمینان برای تفاضل میانگین ها در دو جامعه با توزیع های نرمال که واریانس های یکسان دارند.
• فاصله اطمینان تقریبی برای نسبت در جامعه با توزیع دو جمله‌ ای
• فاصله اطمینان تقریبی برای تفاضل دو نسبت در دو جامعه با توزیع‌ های دو‌جمله ای

11) آزمون فرضیه
1) آشنایی با آزمونهای یک طرفه و دو طرفه
2) آزمون فرضیه برای نمونه های جفت شده
3) آزمون تساوی نسبت‌ ها در جوامع مختلف
4) آزمون استقلال در جداول توافقی
5) آزمون نیکویی برازش

12) رگرسیون (رگولاسیون)

13) نسبت همبستگی


بخش دوم: ریاضیات مالی

1) بهره ساده

2) بهره مرکب و نرخ بهره مؤثر

3) نرخ بهره پیوسته

4) ارزش‌ های حال و آتی یک سری از جریان نقدی

5) قیمت بازخرید اوراق قرضه

6) نرخ بهره اسمی

7) تعیین روابط دقیق و تقریبی بین نرخ بهره اسمی و نرخ بهره واقعی

8) نرخ های اسمی و مؤثر تنزیل

9) ارزش آتی

10) ارزش فعلی

11) انواع نرخ های بازده (نرخ بازده داخلی و...) – ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری توسط نرخ بازده

12) مسائل مستمری‌ و وام‌

13) مفهوم آربیتراژ در مدل‌های گسسته

14) بازدهی کل

15) مسایل مربوط به دیرش یک ورقه قرضه (چه پرداخت‌ ها مساوی باشند چه نامساوی)

16) محاسبه بازده تا سررسید (چه دوره های پرداخت مساوی باشند چه نباشند)

صفحه 1 از 1 همه زمانها به صورت UTC + 3:30 hours تنظیم شده.
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/